Polityka prywatności i obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Polityka prywatności 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest NEUCA S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162, kapitał zakładowy 4 676 634 złotych.

Wyjątkiem są dane podane w ramach czatu lub rozmowy telefonicznej z farmaceutą w celu realizacji usługi „Porada farmaceuty”. Administratorem danych w zakresie realizacji usługi „Porada farmaceuty” jest NEUCA Med. sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476039, NIP: 9562304388, kapitał zakładowy 56 000 000 złotych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres e-mail pomoc@apteline.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://apteline.pl/contacts lub telefonicznie pod numerem 800 800 600.

Z administratorem danych w zakresie usługi „Porada farmaceuty” można się skontaktować poprzez adres e-mail support@neucamed.zendesk.com.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

 • marketingu produktów i usług Neuca S.A., w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 • realizacji usługi rezerwacji leków – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.
 • wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 • utworzenia konta na platformie – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 • realizacji usługi „Porada farmaceuty” – podstawą prawną przetwarzania w zakresie czatu jest zawierana umowa, a w zakresie rozmowy telefonicznej jest udzielona przez Ciebie zgoda.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 • na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach realizacji usługi rezerwacji leków udostępniamy aptece wydającej leki jedynie imię i nazwisko, bez adresu e-mail i numeru telefonu. Apteka przetwarza te dane jedynie na potrzebę realizacji usługi, na mocy umowy podpisanej z Neuca S.A.

Ponieważ newsletter wysyłany jest z zewnętrznych systemów do obsługi wysyłki maili, udostępniamy adresy e-mail subskrybentów operatorom narzędzi do ich wysyłki. Dane są udostępniane jedynie na użytek Apteline.pl i nie udostępniane podmiotom trzecim. Operatorami są: FreshMail Sp. z o.o. oraz Edrone Sp. z o.o.

W przypadku usługi „Porada farmaceuty” realizowanej przez czat, dane osobowe przetwarzane są przez zewnętrzny system do jego obsługi. Dane udostępniane są więc operatorowi systemu: Zendesk Inc.

W ramach działań związanych z personalizacją i profilowaniem treści, korzystamy z zewnętrznego systemu obsługiwanego przez Netsprint S.A. System bazuje na plikach „cookies”, a więc użytkownicy są anonimowi. Dane są udostępnione administratorowi systemu jedynie na użytek Neuca S.A.

Polityka prywatności

Spółka NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, (dalej: „Spółka”), właściciel serwisu Apteline.pl, szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Spółki oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego powierzone nam dane przechowujemy z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma pomóc naszym Użytkownikom zrozumieć, jakie dane zbieramy, w jakich celach to robimy oraz jak je przechowujemy. Co do zasady, większość stron internetowych Spółki nie wymaga podawania danych osobowych. Niekiedy jednak są one konieczne do realizacji oferowanych przez nas usług. Tak dzieje się chociażby podczas składania zamówienia przez naszą platformę Apteline.pl. Prosząc Państwa o podanie swoich danych, zawsze dokładnie wyjaśniamy, dlaczego ich potrzebujemy. Zbieramy tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie jest NEUCA S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162, kapitał zakładowy 4 676 634 złotych.

Wyjątkiem są dane podane w ramach czatu lub rozmowy telefonicznej z farmaceutą w celu realizacji usługi „Porada farmaceuty”. Administratorem danych w zakresie realizacji usługi „Porada farmaceuty” jest NEUCA Med. sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476039, NIP: 9562304388, kapitał zakładowy 56 000 000 złotych.

Dane osobowe

Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adres wybranej do odbioru osobistego apteki, numer telefonu czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Spółkę.

Zbieranie danych osobowych

Spółka będzie gromadziła Państwa dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie nigdy ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

Spółka zawsze informuje osobę zainteresowaną o celu zbierania danych w trakcie lub przed ich pozyskaniem.

Spółka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych 

Spółka wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Przykładowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do złożenia rezerwacji przez serwis, ale nie wyrazi zgody na otrzymywanie materiałów handlowych drogą mailową, nie otrzyma od nas newsletterów. O ile ma na to zgodę, Spółka może wykorzystywać dane osobowe m.in. do:

 • Poinformowania Państwa o produktach i usługach.
 • Przeprowadzania i śledzenia historii Państwa transakcji.
 • Umożliwienia Państwu brania udziału w interaktywnych aspektach stron Spółki.
 • Komunikowania się, rozwijania i handlu z Państwem.

Spółka zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do przeprowadzania prospekcji handlowej.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Spółka może dzielić się Państwa danymi osobowym z podmiotami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług, jedynie wtedy gdy jest to konieczne do realizacji tych usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone. 

Spółka nie będzie sprzedawała ani wypożyczała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Spółka.

Okres przechowywania

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji, sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Spółki z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Spółki, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Spółce zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie pisząc do nas mailowo na adres: pomoc@apteline.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://apteline.pl/contacts lub telefonicznie pod numerem 800 800 600.

Bezpieczeństwo danych 

Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Pliki "cookies"

Poprzez pliki "cookies" (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Spółka gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Spółka w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki "cookies" nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach "cookies" zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików "cookies" i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików "cookies". Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Więcek o plikach "cookies" znajdziesz na stronie: Polityka cookies.

Usługi interaktywne

Niektóre strony internetowe Spółki zawierają funkcje interaktywne, takie jak czaty, fora itp. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Zarejestrowani użytkownicy usług interaktywnych mogą mieć dostęp do informacji podanych przy rejestracji oraz mają prawo do ich modyfikacji lub usunięcia informacji w każdym momencie.

Osoby nieletnie

Ogólnie, internetowe strony Spółki nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich

Internetowe strony Spółki mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 23 maja 2018 r. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.