REGULAMIN AKCJI PREMIOWANE REZERWACJE

NA PLATFORMIE APTELINE.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji premiowania rezerwacji („Rezerwacje”) składanych za pośrednictwem platformy Apteline.pl prowadzonej pod nazwą „PREMIOWANE REZERWACJE” („Promocja”).

2.  Organizatorem Promocji („Organizatorem”) jest NEUCA S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162, kapitał zakładowy 4 442218 złotych, a w zakresie usługi „Porada farmaceuty” – NEUCA MED. sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476039, NIP: 956-230-43-88, kapitał zakładowy 56 000 000 złotych – będąca usługodawcą świadczącym Użytkownikom/Rezerwującym usługi na platformie Apteline.pl, zgodnie z regulaminem świadczenia usług dostępnym na platformie Apteline.pl.

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski i jest realizowana za pośrednictwem platformy Apteline.pl.

4. Promocja trwa od 15 lutego 2017 roku do 31 marca 2017 roku lub do wyczerpania puli nagród wydawanych w ramach Promocji, o której mowa w par. 2, pkt. 3 niniejszego Regulaminu.       

5. Promocją objęte są wszystkie Rezerwacje składane za pośrednictwem platformy Apteline.pl, które obejmują wszystkie produkty („Produkty”) za wyjątkiem produktów leczniczych wydawanych na receptę, prezentowane na platformie Apteline.pl w momencie dokonywania Rezerwacji.  

6. Każdy uczestnik Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i warunkami  Promocji, udostępnionymi Uczestnikowi na platformie Apteline.pl. Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Promocji, jak również ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a  także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 § 2. Zasady udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z platformy Apteline.pl na zasadach zawartych w regulaminie świadczenie usług dostępnym na platformie Apteline.pl.

2. Aby wziąć udział w Promocji należy: 

2.1. W czasie trwania Promocji 15 lutego 2017 roku (godzina 00:00:01) do 31 marca 2017 roku (godzina 23:59:59) dokonać Rezerwacji Produktów, o których mowa w §1 pkt. 5, o łącznej wartości rezerwacji minimum 30 zł brutto. 

2.2. Zrealizować Rezerwację w wybranej aptece i potwierdzić Organizatorowi zakup zarezerwowanych Produktów w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania komunikatu o możliwości odbioru zarezerwowanych Produktów, za pośrednictwem wiadomości mailowej lub SMS-owej.    

3. Uczestnik, który spełni warunki udziału w Promocji, o których mowa w §2  pkt. 2 otrzyma nagrodę w postaci: Zaproszenia na „Pierwszą Konsultację” dietetyczną w placówce „Mój Dietetyk” (mojdietetyk.pl) o wartości 150 zł brutto. Zaproszenie jest ważne do dnia: 31.03.2017, po tym terminie nie ma możliwości na rejestracji na wizytę na podstawie otrzymanego Zaproszenia.    

3.1. Zaproszenie zostanie wysyłane do Uczestnika elektronicznie, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w momencie dokonywania Rezerwacji na platformie Apteline.pl, w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia Organizatorowi zrealizowanej Rezerwacji, o której mowa w §2 pkt. 2.2.

3.2 Każde z Zaproszeń posiada swój unikalny Kod identyfikacyjny, weryfikowany przez placówkę „Mój Dietetyk” w momencie rejestracji na wizytę na podstawie otrzymanego Zaproszenia (http://poznan.mojdietetyk.pl/kontakt.html).  

3.3 Liczba Nagród wydanych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi 100 szt.  

3. Udział w Promocji jest dobrowolny, a sama Promocja ma charakter otwarty i powszechny. 

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji kilka razy.

5. Organizator Promocji zastrzega, że Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

 

§ 3. Podatki

1. Nagrody związane ze sprzedażą premiową (dotyczącą towarów lub usług) otrzymane przez Uczestników niniejszej

Promocji są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł. (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

§ 4. Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać pisemnie na adres Organizatora: NEUCA S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Promocja Apteline.pl” lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@apteline.pl.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Promocji przez cały okres Promocji oraz przez 14 dni kalendarzowych po zakończeniu Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać Imię, Nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji jak również dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym wysyłanym na adres podany w reklamacji.

5. Po wyczerpania postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postepowania sądowego.

 

 

§ 5. Dane Osobowe

1.  Dane osobowe Uczestników Akcji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) - dalej zwanej „Ustawą”.

2.  Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest NEUCA SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń. Dane osobowe będą przetwarzane przez NEUCA SA w celach związanych wyłącznie z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Promocji, w tym wydaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wskazanych wyżej celów. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na platformie Apteline.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa.