Regulamin obowiązujący od 28.01.2017 

Regulamin świadczenia usług na Platformie Apteline.pl

 

§ 1 Definicje

 1. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy Apteline.pl;

 2. REZERWUJĄCY – Użytkownik, który dokonał rezerwacji Produktu za pośrednictwem Platformy Apteline.pli zadeklarował chęć nabycia zarezerwowanego Produktu w wybranej Aptece;

 3. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Platformy, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach na Platformie;

 4. PLATFORMA – serwis internetowy pod adresem www.apteline.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników;

 5. REGULAMIN – regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Apteline.pl, określający zasady rezerwacji i nabywania Produktów w Aptece oraz zasady świadczenia usługi pod nazwą „Porada farmaceuty” polegającej na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, obowiązujący wszystkich Użytkowników dokonujących Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Platformy Apteline.pl, określający zasady realizacji i obsługi Rezerwacji oraz telefonicznych konsultacji. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 6. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Platformie;

 7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy;

 8. USŁUGODAWCA – NEUCA S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162, kapitał zakładowy 4 676 634 złotych, a w zakresie usługi „Porada farmaceuty” – NEUCA MED. sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476039, NIP: 956-230-43-88, kapitał zakładowy 56 000 000 złotych;

 9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 10. APTEKA – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, współpracująca z Platformą. W ramach Platformy Apteka prezentowana jest pod nazwą zgłoszoną w odpowiednich dokumentach rejestrowych Apteki;

 11. PRODUKT – produkt leczniczy, wyrób medyczny, suplement diety, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplement diety, środek kosmetyczny, środek higieniczny, przedmiot do pielęgnacji niemowląt i chorych, środek spożywczy zawierający w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, środek dezynfekcyjny stosowany w medycynie, którego dostępność we wskazanej Aptece jest rezerwowana przez Rezerwującego za pośrednictwem Platformy Apteline.pl i nabywany przez Rezerwującego we wskazanej Aptece;

 12. REZERWACJA PRODUKTU (REZERWACJA) – usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę Programu, polegająca na rezerwacji przez Rezerwującego dostępności Produktu we wskazanej przez niego Aptece, dokonana za pośrednictwem Platformy Apteline.pl, umożliwiająca Aptece zapewnienie jego dostępności w chwili zakupu Produktu przez Rezerwującego, na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji Produktu za pośrednictwem aplikacji mobilnej możliwa jest rezerwacja produktu bezpośrednio ze stanów Apteki. Wówczas  Użytkownik  dokonuje  rezerwacji produktu w konkretnej, wskazanej  przez siebie Aptece,  po cenie  obowiązującej  w  tej  Aptece;

 13. APLIKACJA MOBILNA  oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowesmartfonypalmtopy czy tablety, za pomocą której można dokonać rezerwacji produktu;

 14. POTWIERDZENIE REZERWACJI  potwierdzenie wysłane z Platformy Apteline.pl do Rezerwującego po dokonaniu Rezerwacji przy pomocy komunikatu na Platformie, wiadomości e-mail oraz jeśli Rezerwujący wyrazi zgodę – SMS, zawierające warunki handlowe, na jakich Rezerwujący zadeklarował chęć nabycia, dane Produktu lub grupy Produktów w wybranej Aptece;

 15. SUGEROWANA MAKSYMALNA CENA DETALICZNA  sugerowana cena danego Produktu, po jakiej Rezerwujący zadeklarował chęć nabycia danego Produktu w wybranej Aptece, dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Platformy Apteline.pl;

 16. PORADA FARMACEUTY – usługa polegająca na uzyskaniu porady i informacji dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych dostępnych w Aptece za pośrednictwem czatu na Platformie, wiadomości e-mail wysłanej na adres farmaceuta@apteline.pl lub telefonu pod bezpłatnym numerem 800 800 600lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora, udzielana przez osoby posiadające tytuł naukowy magistra farmacji i wykonujące zawód farmaceuty, współpracujące z NEUCA MED. sp. z o.o. w Toruniu;

 17. PLIKI COOKIES (tzw. ciasteczka) – pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika;

 18. DZIEŃ ROBOCZY– jeden z dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Świadczona przez Usługodawcę usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi informacji z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia oraz na umożliwieniu Użytkownikowi dokonywania rezerwacji wybranych produktów w celu zapewnienia ich dostępności we wskazanej przez niego Aptece.

 2. W ramach Platformy nie dokonuje się sprzedaży Produktów (w szczególności nie dokonuje się sprzedaży wysyłkowej Produktów, a Usługodawca nie prowadzi apteki internetowej) – zakup zarezerwowanych produktów, ich odbiór i zapłata ceny nastąpi w Aptece.

 3. Weryfikacji recepty oraz uprawnień refundacyjnych dokonuje każdorazowo farmaceuta, w chwili sprzedaży Produktu.

 4. Korzystanie z treści zawartych na Platformie Apteline.pl, w tym dokonywanie rezerwacji Produktów na Platformie, nie wymaga rejestracji Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 pkt 5, natomiast Użytkownik może zarejestrować się na Platformie dobrowolnie.

 5. Rejestracja jest wymagana w przypadku dokonywania rezerwacji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w tym zakresie.

   

§ 3 Rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Apteline.pl

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy Apteline.pl następujące usługi elektroniczne:

       1.1. Konto Użytkownika na Platformie. Aby założyć konto Użytkownika, należy zarejestrować się na Platformie, podając:

        a) imię,

        b) nazwisko,

        c) adres e-mail,

        d) numer telefonu,

        e) hasło dostępu do Platformy. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną dużą i małą literę oraz cyfry lub znaki specjalne.

        1.1.1.  Warunkiem rejestracji jest oświadczenie, że Użytkownik zna i akceptuje postanowienia Regulaminu świadczenia usług na Platformie, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń oraz  NEUCA MED. sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń podanych danych osobowych w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Platformy, w tym na informowanie o statusie zamówienia. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na:

        a) na przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje dotyczące nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych, 

        b) na przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje o dostępności nowych aptek, nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych,

        1.1.2. Założenie Konta daje Użytkownikowi możliwość dostępu do następujących funkcjonalności:

        - dostęp i modyfikacja własnych danych online,

        - historia dokonanych rezerwacji,

        - status dokonanych rezerwacji,

        - zapis i podgląd listy produktów oznaczonych przez Użytkownika jako „ulubione”,

        - przygotowanie i zapisanie listy rezerwacji cyklicznych,

        - zapisanie i modyfikacja preferowanej Apteki jako „ulubionej”.

   

1.2 Rezerwacja dostępności Produktów z możliwością ich zakupu i odbioru w wybranej Aptece. Usługa umożliwia Użytkownikowi dodanie wybranych produktów do „koszyka” i zarezerwowaniu ich dostępności w wybranej Aptece.

      1.2.1. Rezerwacja odbywa się w następujących krokach:

      1.2.1.1.wybór rezerwowanych Produktów poprzez dodanie ich do „koszyka”. Rezerwujący może zamówić produkt do wysokości limitu określonego przez Usługodawcę na dany produkt. Liczba Produktów dostępnych do Rezerwacji przez jednego Użytkownika jest ograniczona.

       O każdym braku możliwości dokonania Rezerwacji danego Produktu – zarówno z powodu braku jego dostępności w magazynach (dotyczy to również produktów, o których mowa w  § 2 ust. 5 Regulaminu), jak i z powodu dokonania Rezerwacji powyżej limitu – Rezerwujący zostanie powiadomiony za pomocą stosownego komunikatu na Platformie;

      1.2.1.2. potwierdzenie przez Rezerwującego dokonania Rezerwacji wybranych Produktów;

      1.2.1.3 w przypadku kiedy Rezerwujący posiada Konto na Platformie, dane Rezerwującego Uzupełniają się automatycznie po jego zalogowaniu. W przypadku, kiedy Rezerwujący nie posiada Konta, może je założyć w trakcie dokonywania Rezerwacji lub też dokonać Rezerwacji, podając swoje dane niezbędne do realizacji usługi, tj.: imię, nazwisko, adres  email, numer telefonu;

       1.2.1.4 wybór Apteki, w której Rezerwujący dokona zakupu zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy Produktów. Rezerwujący wskazuje wybraną przez siebie lokalizację na mapie lub wpisuje adres; następnie dokonuje wyboru spośród wskazanych na liście Aptek.

       Apteki prezentowane są w kolejności od położonej najbliżej lokalizacji wskazanej przez Rezerwującego do położonej najdalej;

       1.2.1.5. akceptacja dokonanej Rezerwacji przez Rezerwującego oraz akceptacja Regulaminu świadczenia usług na Platformie;

       1.2.1.6. po akceptacji dokonanej Rezerwacji Rezerwujący otrzyma potwierdzenie dokonania Rezerwacji poprzez komunikat na Platformie oraz e-maila, a także SMS, jeśli wyrazi stosowną zgodę;

       1.2.1.7. w przypadku, jeśli mimo potwierdzenia rezerwacji, o której mowa w punkcie 1.2.1.6., jej realizacja stanie się niemożliwa, Rezerwujący zostanie o tym poinformowany poprzez email, a także SMS, jeśli wyraził stosowną zgodę;

       1.2.1.8. dobrowolny udział w badaniu satysfakcji Rezerwującego z korzystania z Usługi i Platformy, w celu dbania o satysfakcję klienta, wysoką jakość oferowanej Usługi i doskonalenie Platformy. Badanie jest anonimowe.

 

1.3.Zmiany w rezerwacji. Rezerwujący może dokonać zmian w Rezerwacji do momentu jej przekazania do realizacji. Po tym czasie jakiekolwiek zmiany w Rezerwacji nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje natomiast możliwość anulowania całości Rezerwacji i dokonania jej ponownie z poprawnymi danymi.

 

1.4 Newsletter.

      1.4.1 Zapis na newsletter odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody na:

      a) przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje dotyczące nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych.

      1.4.2. Rezerwujący otrzyma wówczas e-mail z linkiem potwierdzającym zapis na newsletter. W przypadku zapisania się na newsletter przez zarejestrowanego Użytkownika, który wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie newslettera, nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie adresu e-mail.

 

1.5. Newsletter z powiadomieniem o dostępnych aptekach

     1.5.1 Zapis na newsletter, w którym w szczególności wysyłane będą powiadomienia o dostępnych aptekach, odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody na:

      a) przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje dotyczące dostępności nowych aptek oraz nowości w leczeniu, informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych.

    1.5.2 Rezerwujący otrzyma wówczas e-mail z linkiem potwierdzającym zapis na newsletter, w którym w szczególności wysyłane będą powiadomienia o dostępnych aptekach.

 

1.6. Porada farmaceuty. Użytkownik może – za pośrednictwem czatu na Platformie, wiadomości e-mail wysłanej na adres farmaceuta@apteline.pl lub telefonicznie pod bezpłatnym numerem telefonu 800 800 600 lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora – uzyskać informację lub poradę farmaceuty w zakresie działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Do usługi „Porada farmaceuty” stosuje się § 9 Regulaminu.

 

§ 4 Dane osobowe Użytkowników Platformy Apteline.pl

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na platformie jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58, a w zakresie realizacji usługi „Porada farmaceuty” administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na platformie jest NEUCA Med. sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58.

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez NEUCA S.A. w celu:

a) realizacji usług oferowanych za pośrednictwem platformy Apteline.pl, wskazanych w niniejszym regulaminie, w szczególności: rejestracji Użytkownika, rezerwacji produktów, zmiany w rezerwacji, informowania o statusie zamówienia oraz uzyskania informacji,

b) przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje dotyczące nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych oraz podmiotów powiązanych lub współpracujących z Neuca S.A. oraz zawierającego opcjonalnie powiadomienia o dostępności nowych aptek)

c) marketingowym produktów i usług własnych oraz podmiotów powiązanych lub współpracujących z Neuca S.A.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez NEUCA MED. sp. z o.o. będą w celu:

a) realizacji usługi „Porada farmaceuty” oferowanej za pośrednictwem Platformy Apteline.pl.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Platformy jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wskazanych celów. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

5. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, udostępniane będą podmiotom należącym do Grupy NEUCA w celach marketingowych (lista podmiotów: Diabdis, Infonia, NEUCA MED, Ortopedio.pl, Pratia) po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

6. Dane osobowe użytkowników Platformy są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) oraz w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030).

7. Usługodawca Platformy wykorzystuje pliki cookies. Pliki te służą do:

a) zapamiętania konfiguracji,

b) utrzymania sesji użytkownika,

c) tworzenia anonimowych statystyk,

d) dostosowania Platformy do preferencji użytkownika,

e) optymalizacji i zwiększenia jakości usług,

f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy,

g) świadczenia usług reklamowych.

 

§ 5 Ceny i sposoby płatności

 1. Dokonując rezerwacji, Rezerwujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

2. Wszystkie ceny wskazane na Platformie Apteline.pl są cenami brutto.

3. Ceny wskazane na Platformie mogą ulec zmianie. Aktualny katalog Produktów i sugerowanych cen maksymalnych dostępny jest na Platformie. Ceny podane na Platformie są cenami maksymalnymi. Apteka ma prawo sprzedać zarezerwowany Produkt po cenie niższej od prezentowanej na Platformie. Nie dotyczy to leków refundowanych, w stosunku do których obowiązują ceny urzędowe.

4. Płatność ceny zarezerwowanych Produktów odbywa się w wybranej przez Użytkownika Aptece gotówką lub kartą płatniczą, zgodnie z akceptowaną w danej Aptece formą płatności.

5. Na żądanie Rezerwującego Apteka, w której dokonany został zakup Produktów, wystawi fakturę VAT.

 

§ 6 Zakup zarezerwowanych produktów

 1. Odbiór i zakup zarezerwowanych Produktów, którego możliwość zostanie potwierdzona komunikatem do Rezerwującegoza pośrednictwem Platformy, wiadomości e-mail, a także SMS-em, jeśli wyrazi stosowną zgodę, jest możliwy najwcześniej następnego dnia roboczego liczonego od daty dokonania Rezerwacji, jeśli nastąpiła ona nie później niż do godziny 24:00 dnia poprzedniego.

2. Rezerwujący ma możliwość odbioru i zakupu zarezerwowanych Produktów w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty przesłania komunikatu, o którym mowa w ustępie powyżej, przy czym 3. oraz 6. dnia zostanie do Rezerwującego przesłany komunikat w formie wiadomości e-mail, a także SMS-em, jeśli wyrazi stosowną zgodę, przypominający o możliwości dokonania zakupu zarezerwowanych Produktów. Po tym czasie Rezerwacja zostanie anulowana. 

 

§ 7 Warunki korzystania z Platformy Apteline.pl

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:

a) Na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall

b) Na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych.

c) Unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.

3. Dla poprawnego działania Platformy konieczne są:

a) komputer z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej.

c) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Zapytania związane z realizacją Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Apteline.pl przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 800 800 600 lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora lub elektronicznie pod adresem pomoc@apteline.pl.

2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług rezerwacji produktów lub z działaniem Platformy przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 800 800 600 lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora, lub elektronicznie pod adresem pomoc@apteline.pl.

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od ich wpływu.

4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje wewnętrzny tryb tego postępowania. 

 

§ 9 Treści medyczne i farmaceutyczne zamieszczane na Platformie Apteline.pl

 1. Zarówno informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Platformie, jak i porady farmaceuty, o których mowa w § 3 ust. 1.5, nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego.

2. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik, kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Platformy, działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

3. Treści publikowane na Platformie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.

4. Na Platformie  nie stosuje się żadnych mechanizmów wyróżniających Apteki. Nie stosuje się  żadnych elementów marketingowych sugerujących atrakcyjność oferty danej Apteki, nie są wyświetlane żadne informacje zachęcające do zakupu Produktów.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu świadczenia usług na Platformie w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej serwisu odpowiedniego komunikatu oraz wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Informacje handlowe zawarte na Platformie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Aptek oraz Usługodawcy.

3. Platforma przeznaczona jest dla Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, świadczonych za pośrednictwem Platformy, tylko w celach prywatnych. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy w innych celach, w tym zabronione jest wykorzystywanie Platformy w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub też z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot, na zlecenie którego się działa, w szczególności zabronione jest pozyskiwanie danych z Platformy dotyczących cen czy dostępności Produktów w Aptekach. Usługodawca zastrzega, że naruszenie tego postanowienia będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Platformy dla takiego Użytkownika.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość – po uprzednim poinformowaniu Użytkowników – wycofania lub modyfikacji określonych usług Platformy z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Platformy), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Platformy, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Platformy.

6. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Platformy użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

7. Treści, zdjęcia i materiały publikowane na Platformie chronione są prawami autorskimi.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Regulamin obowiązujący do 27.01.2017 

Regulamin świadczenia usług na Platformie Apteline.pl

 

§ 1 Definicje

 1. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy Apteline.pl;

 2. REZERWUJĄCY – Użytkownik, który dokonał rezerwacji Produktu za pośrednictwem Platformy Apteline.pli zadeklarował chęć nabycia zarezerwowanego Produktu w wybranej Aptece;

 3. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Platformy, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach na Platformie;

 4. PLATFORMA – serwis internetowy pod adresem www.apteline.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników;

 5. REGULAMIN – regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Apteline.pl, określający zasady rezerwacji i nabywania Produktów w Aptece oraz zasady świadczenia usługi pod nazwą „Porada farmaceuty” polegającej na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, obowiązujący wszystkich Użytkowników dokonujących Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Platformy Apteline.pl, określający zasady realizacji i obsługi Rezerwacji oraz telefonicznych konsultacji. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 6. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Platformie;

 7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy;

 8. USŁUGODAWCA – NEUCA S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162, kapitał zakładowy 4 442218 złotych, a w zakresie usługi „Porada farmaceuty” – NEUCA MED. sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476039, NIP: 956- 230-43-88, kapitał zakładowy 56 000 000 złotych;

 9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 10. APTEKA– apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, współpracująca z Platformą. W ramach Platformy Apteka prezentowana jest pod nazwą zgłoszoną w odpowiednich dokumentach rejestrowych Apteki;

 11. PRODUKT – produkt leczniczy, wyrób medyczny, suplement diety, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplement diety, środek kosmetyczny, środek higieniczny, przedmiot do pielęgnacji niemowląt i chorych, środek spożywczy zawierający w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, środek dezynfekcyjny stosowany w medycynie, którego dostępność we wskazanej Aptece jest rezerwowana przez Rezerwującego za pośrednictwem Platformy Apteline.pl i nabywany przez Rezerwującego we wskazanej Aptece;

 12. REZERWACJA PRODUKTU (REZERWACJA) – usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę Programu, polegająca na rezerwacji przez Rezerwującego dostępności Produktu we wskazanej przez niego Aptece, dokonana za pośrednictwem Platformy Apteline.pl, umożliwiająca Aptece zapewnienie jego dostępności w chwili zakupu Produktu przez Rezerwującego, na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji Produktu za pośrednictwem aplikacji mobilnej możliwa jest rezerwacja produktu bezpośrednio ze stanów Apteki. Wówczas  Użytkownik  dokonuje  rezerwacji produktu w konkretnej, wskazanej  przez siebie Aptece,  po cenie  obowiązującej  w  tej  Aptece;

 13. APLIKACJA MOBILNA -oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, za pomocą której można dokonać rezerwacji produktu;

 14. POTWIERDZENIE REZERWACJI– potwierdzenie wysłane z Platformy Apteline.pl do Rezerwującego po dokonaniu Rezerwacji przy pomocy komunikatu na Platformie, wiadomości e-mail oraz –jeśli Rezerwujący wyrazi zgodę –SMS, zawierające warunki handlowe, na jakich Rezerwujący zadeklarował chęć nabycia, dane Produktu lub grupy Produktów w wybranej Aptece;

 15. SUGEROWANA MAKSYMALNA CENA DETALICZNA– sugerowana cena danego Produktu, po jakiej Rezerwujący zadeklarował chęć nabycia danego Produktu w wybranej Aptece, dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Platformy Apteline.pl;

 16. PORADA FARMACEUTY – usługa polegająca na uzyskaniu porady i informacji dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych dostępnych w Aptece za pośrednictwem czatu na Platformie, wiadomości e-mail wysłanej na adres farmaceuta@apteline.pl lub telefonu pod bezpłatnym numerem 800 800 600lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora, udzielana przez osoby posiadające tytuł naukowy magistra farmacji i wykonujące zawód farmaceuty, współpracujące z NEUCA MED. sp. z o.o. w Toruniu;

 17. PLIKI COOKIES (tzw. ciasteczka) – pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika;

 18. DZIEŃ ROBOCZY– jeden z dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Świadczona przez Usługodawcę usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi informacji z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia oraz na umożliwieniu Użytkownikowi dokonywania rezerwacji wybranych produktów w celu zapewnienia ich dostępności we wskazanej przez niego Aptece.

 2. W ramach Platformy nie dokonuje się sprzedaży Produktów (w szczególności nie dokonuje się sprzedaży wysyłkowej Produktów, a Usługodawca nie prowadzi apteki internetowej) – zakup zarezerwowanych produktów, ich odbiór i zapłata ceny nastąpi w Aptece.

 3. Weryfikacji recepty oraz uprawnień refundacyjnych dokonuje każdorazowo farmaceuta, w chwili sprzedaży Produktu.

 4. Korzystanie z treści zawartych na Platformie Apteline.pl, w tym dokonywanie rezerwacji Produktów na Platformie, nie wymaga rejestracji Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 pkt 5, natomiast Użytkownik może zarejestrować się na Platformie dobrowolnie.

 5. Rejestracja jest wymagana w przypadku dokonywania rezerwacji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w tym zakresie.

   

§ 3 Rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Apteline.pl

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy Apteline.pl następujące usługi elektroniczne:

       1.1. Konto Użytkownika na Platformie. Aby założyć konto Użytkownika, należy zarejestrować się na Platformie, podając:

        a) imię,

        b) nazwisko,

        c) adres e-mail,

        d) numer telefonu,

        e) hasło dostępu do Platformy. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną dużą i małą literę oraz cyfry lub znaki specjalne.

        1.1.1.  Warunkiem rejestracji jest oświadczenie, że Użytkownik zna i akceptuje postanowienia Regulaminu świadczenia usług na Platformie, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń oraz  NEUCA MED. sp. z o.o.

        ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń podanych danych osobowych w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Platformy, w tym na informowanie o statusie zamówienia. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na:

        a) przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Neuca S.A.;

        b) na przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje dotyczące nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych oraz podmiotów powiązanych lub współpracujących z

        Neuca S.A.;

        c) na przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje o dostępności nowych aptek, nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych oraz podmiotów powiązanych

        lub współpracujących z Neuca S.A.;

        d) na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących przez Neuca S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1489);

        1.1.2. Założenie Konta daje Użytkownikowi możliwość dostępu do następujących funkcjonalności:

        - dostęp i modyfikacja własnych danych online,

        - historia dokonanych rezerwacji,

        - status dokonanych rezerwacji,

        - zapis i podgląd listy produktów oznaczonych przez Użytkownika jako „ulubione”,

        - przygotowanie i zapisanie listy rezerwacji cyklicznych,

        - zapisanie i modyfikacja preferowanej Apteki jako „ulubionej”.

   

1.2 Rezerwacja dostępności Produktów z możliwością ich zakupu i odbioru w wybranej Aptece. Usługa umożliwia Użytkownikowi dodanie wybranych produktów do „koszyka” i zarezerwowaniu ich dostępności w wybranej Aptece.

      1.2.1. Rezerwacja odbywa się w następujących krokach:

      1.2.1.1.wybór rezerwowanych Produktów poprzez dodanie ich do „koszyka”. Rezerwujący może zamówić produkt do wysokości limitu określonego przez Usługodawcę na dany produkt. Liczba Produktów dostępnych do Rezerwacji przez jednego Użytkownika jest ograniczona.

       O każdym braku możliwości dokonania Rezerwacji danego Produktu – zarówno z powodu braku jego dostępności w magazynach (dotyczy to również produktów, o których mowa w  § 2 ust. 5 Regulaminu), jak i z powodu dokonania Rezerwacji powyżej limitu – Rezerwujący

       zostanie powiadomiony za pomocą stosownego komunikatu na Platformie;

      1.2.1.2. potwierdzenie przez Rezerwującego dokonania Rezerwacji wybranych Produktów;

      1.2.1.3 w przypadku kiedy Rezerwujący posiada Konto na Platformie, dane Rezerwującego Uzupełniają się automatycznie po jego zalogowaniu. W przypadku, kiedy Rezerwujący nie posiada Konta, może je założyć w trakcie dokonywania Rezerwacji lub też dokonać Rezerwacji,

      podając swoje dane niezbędne do realizacji usługi, tj.: imię, nazwisko, adres  email, numer telefonu;

       1.2.1.4 wybór Apteki, w której Rezerwujący dokona zakupu zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy Produktów. Rezerwujący wskazuje wybraną przez siebie lokalizację na mapie lub wpisuje adres; następnie dokonuje wyboru spośród wskazanych na liście Aptek.

       Apteki prezentowane są w kolejności od położonej najbliżej lokalizacji wskazanej przez Rezerwującego do położonej najdalej;

       1.2.1.5. akceptacja dokonanej Rezerwacji przez Rezerwującego oraz akceptacja Regulaminu świadczenia usług na Platformie;

       1.2.1.6. po akceptacji dokonanej Rezerwacji Rezerwujący otrzyma potwierdzenie dokonania Rezerwacji poprzez komunikat na Platformie oraz e-maila, a także SMS, jeśli wyrazi stosowną zgodę;

       1.2.1.7. w przypadku, jeśli mimo potwierdzenia rezerwacji, o której mowa w punkcie 1.2.1.6., jej realizacja stanie się niemożliwa, Rezerwujący zostanie o tym poinformowany poprzez email, a także SMS, jeśli wyraził stosowną zgodę;

       1.2.1.8. dobrowolny udział w badaniu satysfakcji Rezerwującego z korzystania z Usługi i Platformy, w celu dbania o satysfakcję klienta, wysoką jakość oferowanej Usługi i doskonalenie Platformy. Badanie jest anonimowe.

 

1.3.Zmiany w rezerwacji. Rezerwujący może dokonać zmian w Rezerwacji do momentu jej przekazania do realizacji. Po tym czasie jakiekolwiek zmiany w Rezerwacji nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje natomiast możliwość anulowania całości Rezerwacji i dokonania

      jej ponownie z poprawnymi danymi.

 

1.4 Newsletter.

      1.4.1 Zapis na newsletter odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody na:

      a) przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje dotyczące nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych oraz podmiotów powiązanych lub współpracujących z Neuca S.A.;

      b) używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Neuca S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1489 ze zm.).

      1.4.2. Rezerwujący otrzyma wówczas e-mail z linkiem potwierdzającym zapis na newsletter. W przypadku zapisania się na newsletter przez zarejestrowanego Użytkownika, który wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie newslettera, nie jest wymagane dodatkowe

      potwierdzenie adresu e-mail.

 

1.5. Newsletter z powiadomieniem o dostępnych aptekach

     1.5.1 Zapis na newsletter, w którym w szczególności wysyłane będą powiadomienia o dostępnych aptekach, odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody na:

      a) przetwarzanie adresu e-mail przez Neuca S.A., w celu przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje dotyczące dostępności nowych aptek oraz nowości w leczeniu, informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych oraz podmiotów powiązanych

     lub współpracujących z Neuca S.A.;

     b) używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Neuca S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1489 ze zm.)

    1.5.2 Rezerwujący otrzyma wówczas e-mail z linkiem potwierdzającym zapis na newsletter, w którym w szczególności wysyłane będą powiadomienia o dostępnych aptekach.

 

1.6. Porada farmaceuty. Użytkownik może – za pośrednictwem czatu na Platformie, wiadomości e-mail wysłanej na adres farmaceuta@apteline.pl lub telefonicznie pod bezpłatnym numerem telefonu 800 800 600 lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora,  – uzyskać informację lub poradę farmaceuty w zakresie działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Do usługi „Porada farmaceuty” stosuje się § 9 Regulaminu.

 

§ 4 Dane osobowe Użytkowników Platformy Apteline.pl

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na platformie jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58, a w zakresie realizacji usługi „Porada farmaceuty” administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na platformie jest NEUCA Med. sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58.

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez NEUCA S.A. w celu:

a) realizacji usług oferowanych za pośrednictwem platformy Apteline.pl, wskazanych w niniejszym regulaminie, w szczególności: rejestracji Użytkownika, rezerwacji produktów, zmiany w rezerwacji, informowania o statusie zamówienia oraz uzyskania informacji,

b) przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje dotyczące nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych oraz podmiotów powiązanych lub współpracujących z Neuca S.A. oraz zawierającego opcjonalnie powiadomienia o dostępności nowych aptek)

c) marketingowym produktów i usług własnych oraz podmiotów powiązanych lub współpracujących z Neuca S.A.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez NEUCA MED. sp. z o.o. będą w celu:

a) realizacji usługi „Porada farmaceuty” oferowanej za pośrednictwem Platformy Apteline.pl.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Platformy jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wskazanych celów. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

5. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, udostępniane będą podmiotom należącym do Grupy NEUCA w celach marketingowych (lista podmiotów: Diabdis, Infonia, NEUCA MED, Ortopedio.pl, Pratia) po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

6. Dane osobowe użytkowników Platformy są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) oraz w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1030).

7. Usługodawca Platformy wykorzystuje pliki cookies. Pliki te służą do:

a) zapamiętania konfiguracji,

b) utrzymania sesji użytkownika,

c) tworzenia anonimowych statystyk,

d) dostosowania Platformy do preferencji użytkownika,

e) optymalizacji i zwiększenia jakości usług,

f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy,

g) świadczenia usług reklamowych.

 

§ 5 Ceny i sposoby płatności

 1. Dokonując rezerwacji, Rezerwujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

2. Wszystkie ceny wskazane na Platformie Apteline.pl są cenami brutto.

3. Ceny wskazane na Platformie mogą ulec zmianie. Aktualny katalog Produktów i sugerowanych cen maksymalnych dostępny jest na Platformie. Ceny podane na Platformie są cenami maksymalnymi. Apteka ma prawo sprzedać zarezerwowany Produkt po cenie niższej od prezentowanej na Platformie. Nie dotyczy to leków refundowanych, w stosunku do których obowiązują ceny urzędowe.

4. Płatność ceny zarezerwowanych Produktów odbywa się w wybranej przez Użytkownika Aptece gotówką lub kartą płatniczą, zgodnie z akceptowaną w danej Aptece formą płatności.

5. Na żądanie Rezerwującego Apteka, w której dokonany został zakup Produktów, wystawi fakturę VAT.

 

§ 6 Zakup zarezerwowanych produktów

 1. Odbiór i zakup zarezerwowanych Produktów, którego możliwość zostanie potwierdzona komunikatem do Rezerwującegoza pośrednictwem Platformy, wiadomości e-mail, a także SMS-em, jeśli wyrazi stosowną zgodę, jest możliwy najwcześniej następnego dnia roboczego liczonego od daty dokonania Rezerwacji, jeśli nastąpiła ona nie później niż do godziny 24:00 dnia poprzedniego.

2. Rezerwujący ma możliwość odbioru i zakupu zarezerwowanych Produktów w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty przesłania komunikatu, o którym mowa w ustępie powyżej, przy czym 3. oraz 6. dnia zostanie do Rezerwującego przesłany komunikat w formie wiadomości e-mail, a także SMS-em, jeśli wyrazi stosowną zgodę, przypominający o możliwości dokonania zakupu zarezerwowanych Produktów. Po tym czasie Rezerwacja zostanie anulowana. 

 

§ 7 Warunki korzystania z Platformy Apteline.pl

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:

a) Na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall

b) Na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych.

c) Unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.

3. Dla poprawnego działania Platformy konieczne są:

a) komputer z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej.

c) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Zapytania związane z realizacją Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Apteline.pl przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 800 800 600 lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora lub elektronicznie pod adresem pomoc@apteline.pl.

2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług rezerwacji produktów lub z działaniem Platformy przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 800 800 600 lub 566 404 606 dostępnym z telefonów komórkowych, płatnym według taryfy operatora, lub elektronicznie pod adresem pomoc@apteline.pl.

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od ich wpływu.

4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje wewnętrzny tryb tego postępowania. 

 

§ 9 Treści medyczne i farmaceutyczne zamieszczane na Platformie Apteline.pl

 1. Zarówno informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Platformie, jak i porady farmaceuty, o których mowa w § 3 ust. 1.5, nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego.

2. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik, kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Platformy, działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

3. Treści publikowane na Platformie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.

4. Na Platformie  nie stosuje się żadnych mechanizmów wyróżniających Apteki. Nie stosuje się  żadnych elementów marketingowych sugerujących atrakcyjność oferty danej Apteki, nie są wyświetlane żadne informacje zachęcające do zakupu Produktów.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu świadczenia usług na Platformie w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej serwisu odpowiedniego komunikatu oraz wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Informacje handlowe zawarte na Platformie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Aptek oraz Usługodawcy.

3. Platforma przeznaczona jest dla Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, świadczonych za pośrednictwem Platformy, tylko w celach prywatnych. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy w innych celach, w tym zabronione jest wykorzystywanie Platformy w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub też z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot, na zlecenie którego się działa, w szczególności zabronione jest pozyskiwanie danych z Platformy dotyczących cen czy dostępności Produktów w Aptekach. Usługodawca zastrzega, że naruszenie tego postanowienia będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Platformy dla takiego Użytkownika.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość – po uprzednim poinformowaniu Użytkowników – wycofania lub modyfikacji określonych usług Platformy z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Platformy), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Platformy, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Platformy.

6. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Platformy użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

7. Treści, zdjęcia i materiały publikowane na Platformie chronione są prawami autorskimi.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.