Lecalpin 10 mg, 56 tabletek powlekanych

PRODUKT LECZNICZY NIEREFUNDOWANY RX, Dostępny na receptę

  • Substancja czynna: Lercanidipinum
  • Producent: TEVA PHARMACEUTICALS
    • Podmiot odpowiedzialny: ACTAVIS GROUP PTC EHF
    • Pozwolenie: 16619 DK/H/1491/01/DC
24,99 zł

Darmowa dostawa do ponad 800 aptek w całej Polsce Produkt dostępny wyłącznie za okazaniem recepty w aptece

Zamów telefonicznie
800 800 600

czynne jutro od 8:00
połączenia darmowe

W czym możemy Ci pomóc?

  • zamówimy produkt do Twojej apteki,
  • podpowiemy o dawkowaniu leków, opowiemy o interakcjach,
  • pomożemy dobrać zamienniki.

Infolinia czynna: pn-pt 8:00-20:00, sb 8:00-14:00

Wskazania

Produkt leczniczy Lecalpin jest wskazany w leczeniu łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

Substancja pomocnicza: 30 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sposób przechowywania 25°C


Zespół Apteline.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia oraz inne dane dotyczące produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie informacje pochodzą od producentów i staramy się je na bieżąco aktualizować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z dyżurującymi farmaceutami lub sprawdzenie zamówienia przy odbiorze w aptece.


Lerkandypina nie wykazuje niekorzystnego wpływu na stężenie glukozy lub stężenie lipidów w surowicy krwi.

Interakcje z innymi lekami

Interakcje metaboliczne

Wiadomo, że lerkanidypina jest metabolizowana przez enzym CYP3A4 i dlatego stosowane jednocześnie inhibitory i induktory CYP3A4 mogą wpływać na metabolizm i eliminację lerkanidypiny.

Inhibitory CYP3A4

Należy unikać jednoczesnego stosowania lerkanidypiny z inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, ritonawir, erytromycyna, troleandromycyna).

Badania nad interakcjami z silnym inhibitorem CYP3A4, ketokonazolem, pokazują znaczne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu (15-krotne zwiększenie AUC i 8-krotne zwiększenie Cmax dla eutomeru S-lerkanidypiny).

Po jednoczesnym podaniu lerkanidypiny i cyklosporyny obserwowano zwiększone stężenie obu leków w osoczu. Badania na młodych, zdrowych ochotnikach pokazały, że kiedy cyklosporyna była podawana po 3 godzinach od przyjęcia lerkanidypiny, stężenie lerkanidypiny w osoczu nie zmieniło się, podczas gdy AUC cyklosporyny zwiększyło się o 27%. Jednakże jednoczesne stosowanie lerkanidypiny z cyklosporyną powodowało 3-krotne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu i 21% zwiększenie AUC cyklosporyny. Cyklosporyna i lerkanidypina nie powinny być stosowane jednocześnie.

Tak jak w przypadku innych dihydropirydyn, lerkanidypina jest wrażliwa na hamowanie metabolizmu przez sok grejpfrutowy co w konsekwencji powoduje zwiększenie ogólnoustrojowej biodostępności i zmniejszenie działania przeciwnadciśniowego. Lerkanidypina nie powinna być jednocześnie przyjmowana z sokiem grejpfrutowym.

Podczas jednoczesnego stosowania lerkanidypiny w dawce 20 mg z midazolamem, podawanym

doustnie ochotnikom w podeszłym wieku, zwiększało się wchłanianie lerkanidypiny (o około 40%) i zmniejszał się stopień wchłaniania (tmax opóźnił się z 1,75 to 3 godzin). Stężenia midazolamu nie uległy zmiany.

Induktory CYP3A4

Jednoczesne stosowanie lerkanidypiny z induktorami CYP3A4, takimi jak leki przeciwdrgawkowe

(np. fenytoina, karbamazepina), ryfampicyną powinno być poddane szczególnej obserwacji, ponieważ działanie przeciwnadciśnieniowe może być zmniejszone i należy częściej niż zwykle monitorować ciśnienie tętnicze krwi.

Substraty CYP3A4

Jednoczesne podawanie 20 mg lerkanidypiny u pacjentów przewlekle leczonych b-metylodigoksyną nie dowiodło interakcji farmakokinetycznych.

Zdrowi ochotnicy, którym podawano digoksynę i lerkanidypinę w dawce 20 mg wykazywali mocno zaznaczone zwiększenie Cmax, przeciętnie o 33% w digoksynie, podczas gdy AUC i klirens nerkowy nie zmieniały się znacząco. Pacjentów leczonych jednocześnie digoksyną należy ściśle obserwować w warunkach klinicznych pod kątem objawów toksyczności digoksyny.

Jednoczesne stosowanie cymetydyny w dawce dobowej 800 mg nie powodowało istotnych zmian w stężeniach lerkanidypiny, ale przy większych dawkach wymagana jest ostrożność, ponieważ biodostępność i działanie obniżające ciśnienie lerkanidypiny może być zwiększone.

Badania nad interakcjami z fluoksetyną (inhibitor CYP2D6 i CYP3A4), przeprowadzone na ochotnikach w wieku 65 ± 7 lat, nie pokazały istotnych klinicznie zmian w farmakokinetyce lerkanidypiny.

Jednoczesne stosowanie 20 mg lerkanidypiny z warfaryną u zdrowych ochotników nie powodowało zaburzeń farmakokinetyki warfaryny.

Należy zachować ostrożność, kiedy lerkanidypina jest jednocześnie stosowana z innymi substratami CYP3A4, takimi jak terfenadyna, astemizol, lekami przeciwarytmicznymi grupy III, tj. amiodaron, chinidyna.

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on potęgować działanie wazodylatacyjne leków przeciwnadciśnieniowych.

Inne interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania lerkanidypiny z metoprololem, β-blokerem eliminowanym głównie przez wątrobę, biodostępność metoprololu nie zmieniła się podczas gdy lerkanidypiny zmniejszyła się o 50%. Działanie to może być spowodowane zmniejszeniem przepływu krwi w wątrobie wywołanym przez β-blokery i dlatego też może wystąpić w przypadku innych leków z tej grupy. Dlatego też lerkanidypina może być bezpiecznie stosowana z beta-adrenolitykami, blokerami, ale dawkowanie leków może wymagać dostosowania.

Podczas wielokrotnego, jednoczesnego stosowania lerkanidypiny w dawce 20 mg z symwastatyną

w dawce 40 mg, AUC lerkanidypiny nie zmieniało się istotnie, podczas gdy AUC symwastatyny zwiększało się o 56%, a jej aktywnego metabolitu β-hydroksykwasu o 28%. Nie jest prawdopodobne, żeby takie zmiany miały znaczenie kliniczne. Nie oczekuje się interakcji, podczas stosowania lerkanidypiny rano a symwastatyny wieczorem, tak jak jest to wskazane w przypadku obu leków.

Lerkanidypina może być bezpiecznie stosowana jednocześnie z lekami moczopędnymi i inhibitorami ACE.

Prowadzenie pojazdów

Lerkanidypina nie wpływa lub w nieznacznie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednakże wskazana jest ostrożność ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie i rzadziej senność.

Ciąża i laktacja

Ciąża Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania lerkanidypiny u kobiet w ciąży. Dane niekliniczne nie dostarczają dowodów na działanie teratogenne u szczurów i królików oraz zaburzenie zdolności do reprodukcji u szczurów. Ponieważ inne związki dihydropirydyny wykazywały działanie teratogenne u zwierząt, lerkanidypiny nie należy stosować podczas ciąży lub podawać kobietom planującym ciążę chyba, że jest stosowana skuteczna antykoncepcja.

Karmienie piersią

Ponieważ lerkanidypina wykazuje wysoką lipofilność, należy spodziewać się przenikania leku do mleka matek karmiących. Dlatego też, nie należy podawać lerkanidypiny matkom karmiącym.


Zespół Apteline.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia oraz inne dane dotyczące produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie informacje pochodzą od producentów i staramy się je na bieżąco aktualizować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z dyżurującymi farmaceutami lub sprawdzenie zamówienia przy odbiorze w aptece.